Polityka Prywatności (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Szanowny Kliencie,

na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy, że:


• Administratorem danych osobowych Klienta jest MK Salon Małgorzata Karczmarczyk, ul. Fabryczna 25, 05-077 Warszawa, NIP 952-131-37-23, REGON 012284755 , zwany dalej ADO.


• Kontakt do ADO: telefon: 22 773 20 42, email: kontakt@mksalon.pl


• ADO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta wyłącznie w celach związanych z działalnością salonu, w  tym: zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania, zmiany terminu i godziny wizyty, potwierdzenia wizyty lub innego powodu kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością salonu.


• Przedmiotem przetwarzania mogą być następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, data urodzenia, adres IP komputera Klienta, w uzasadnionych przypadkach także dane o stanie zdrowia Klienta, jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania usługi.


• Dane Klienta przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego zainstalowanego na komputerach znajdujących się w siedzibie MK salon. Z firmą świadczącą usługi w zakresie serwisowania ww. systemu informatycznego, została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych przy zapewnieniu stosowania przez ww. firmę adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.


• Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę hostingu, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii komórkowej, jeżeli będzie to niezbędne w celu kontaktu z Klientem.


• Dane osobowe Klienta nie są profilowane.


• Dane Klienta nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


• ADO będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi w MK salon nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez ADO.


• W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie
udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu
o wyrażeniu zgody.


• Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane pracownikom w celu prawidłowego wykonania zleconej usługi. Wszyscy pracownicy MK Salon posiadają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.


• Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez ADO ma prawo do dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.